ગણોત શાખા

ગુજરાત જમીન મહેસુલ નિયમોની અપીલ/રીવીઝનની કામગીરી, નગરપાલિકા વિસ્તારની જમીનો ખેતી કામે જૂની શરતમાં ફેરવવાની કામગીરી, જીલ્લાના તમામ તાલુકા ઈ-ધરા કેન્દ્રની કામગીરી સંબંધે લાયઝન અધિકારી તરીકેની કામગીરી, હક્કપત્રક ટીમની કામગીરીનું સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે.

શાખાની કામગીરી

 • જનરલ સુપરવીઝન અને મોનીટરીંગ ગ.ધા.ક. ૬૩ તથા ૬૩/એએ ની સમગ્ર જિલ્લાની કામગીરી
 • પ્રિમિયમના જિલ્લા અને સરકાર કક્ષાના કેસો, નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ/હાઈકોર્ટ અન્ય કોર્ટના કેસો, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલના પત્રકો બીનખેતી અભિપ્રાય સીટી ડેપ્યુટી કલેકટરશ્રી (પૂર્વ)
 • પ્રિમિયમના જિલ્લા અને સરકાર કક્ષાના કેસો, નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ/હાઇકોર્ટ અન્ય કોર્ટના કેસો, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલના પત્રકો બીનખેતી અભિપ્રાય સીટી ડેપ્યુટી કલેકટરશ્રી (પશ્ચિમ)
 • પ્રિમિયમના જિલ્લા અને સરકાર કક્ષાના કેસો, નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ/હાઇકોર્ટ અન્ય કોર્ટના કેસો, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલના પત્રકો બીનખેતી અભિપ્રાય નાયબ કલેકટરશ્રી, સાણંદ પ્રાંત તથા વિરમગામ પ્રાંત
 • પ્રિમિયમના જિલ્લા અને સરકાર કક્ષાના કેસો, નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ/હાઇકોર્ટ અન્ય કોર્ટના કેસો, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલના પત્રકો બીનખેતી અભિપ્રાય નાયબ કલેકટરશ્રી, દશક્રોઈ પ્રાંત, ધોળકા પ્રાંત તથા ધંધુકા પ્રાંત
 • પ્રાંત અમદાવાદ સીટી (પૂર્વ) અને (પશ્ચિમ), ગ.ધા.કલમ - ૭૪ તથા કલમ - ૭૬ ના કેસો, મામલતદાર કૃષિપંચે કરેલા હુકમો ૧૦૦ ટકા રીવ્યુની કામગીરી, ગુજરાત રાજ્ય મહેસુલ પંચના કેસોની કામગીરી, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલના પત્રકો શાખાની ઈએસટી/એડીએમ/સંકલનની કામગીરી, સમગ્ર જિલ્લાના સીલીંગના કેસોની કામગીરી, જનસેવા કેન્દ્રને મળતી ગ.ધા.કલમ-૪૩, ૬૩, ૬૩/એએ ને લગતી સાણંદ સીટી પ્રાંત પૂર્વ વિસ્તારની અરજીઓનીસ્કુટીનીની કામગીરી
 • પ્રાંત સાણંદ, વિરમગામ, દસક્રોઈ, ધોળકા, ધંધુકા, ગ.ધા.ક.૭૪ તથા ગ.ધા.કલમ-૭૬ ના કેસો, મામલતદાર કૃષિપંચે કરેલા હુકમો ૧૦૦ ટકા રીવ્યુની કામગીરી, ગુજરાત રાજ્ય મહેસુલ પંચના કેસોની કામગીરી, પત્ર વ્યવહાર, આર.ટી.આઈ., ટેબલ પત્રકો, એ.જી.પારા આર.આઈ.સી. પારાની કામગીરી, ટપાલ ઇન વર્ડ-આઉટવર્ડ, જનસેવા કેન્દ્રને મળતી ગ.ધા.કલમ.-૪૩, ૬૩,૬૩/એએ ને લગતી વિરમગામ, ધંધુકા, ધોળકા અને દસક્રોઈ પ્રાંતના વિસ્તારની અરજીઓની સ્કુટીનીની કામગીરી
 • સ્ટેજ:-૧ સૌપ્રથમ જરૂરી પુરાવા સહ દરખાસ્ત તૈયાર કરી અત્રેની ગણોતશાખાના ના.મામ.શ્રી પાસે સ્ક્રુટીની કરાવવી
 • સ્ટેજ:-૨ ત્યારબાદ અત્રેના જનસેવા કેન્દ્રમાં એક ઓરીજનલ તથા અન્ય ત્રણ ઝેરોક્ષ નકલો સાથે અરજી કરવાની રહેશે.
 • સ્ટેજ:-૩ ત્યારબાદ સદર અરજી અત્રેની ગણોતશાખા ટેબલ-૧ પર આવશે. જે ફાઈલએસ.આર.રજીસ્ટરે ચડાવી અન્ય શાખાના અભિપ્રાય માટે ઓપીનયન લેટર લખવામાં આવશે. જે સક્ષમ અધિકારીશ્રીમિ સહીથી નીચે મુજબની શાખાના અભિપ્રાય મેળવવામાં આવશે.
  • મામલતદારશ્રી દરખાસ્ત તૈયાર કરી પ્રાંત અધિકારીને મોકલશે.
  • નાયબ કલેકટરશ્રી, દરખાસ્ત અભિપ્રાય સાથે કલેકટરશ્રીને મોકલશે.
  • મામલતદાર અને કૃષિપાંચ
  • બીજા વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીશ્રી
  • વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીશ્રી
  • જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર / ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી
  • લીગલ શાખા
 • સ્ટેજ:-૪ ત્યારબાદ મામલતદારશ્રી જરૂરી દરખાસ્ત તૈયાર તેમના સ્પષ્ટ અભિપ્રાય સહ નિયત નમુના ચેકલીસ્ટ સહ દરખાસ્ત નાયબ કલેકટરશ્રીને મોકલી આપશે.
 • સ્ટેજ:-૫ ત્યારબાદ નાયબ કલેકટરશ્રી તેમના સ્પષ્ટ અભિપ્રાય સહ દરખાસ્ત અત્રેની ગણોતશાખામાં મોકલી આપશે.
 • સ્ટેજ:-૬ ત્યારબાદ અત્રેથી સદર ફાઈલ પ્ર નોટીંગ તૈયાર કરી કલેકટરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ફાઈલ પર યોગ્ય નિર્ણય મે. કલેકટરશ્રી દ્રારા કરવામાં આવે છે
  • ગ.ધા.ક. ૬૩- મુદ્દાનં.૨૧ નું ફોર્મ
  • ગ.ધા.ક. ૬૩. એએ - મુદ્દાનં.૨૨ નું ફોર્મ
  • ગ.ધા.ક. 4૩- મુદ્દાનં.૨૩ નું ફોર્મ
  • બીનખેડૂત વ્યક્તિને વેચાણ કરવા માટે. જનસેવા કેન્દ્ર
  • ગ.ધા.ક. ૬૩.એએ
  • કોઈપણ કંપની કે જેણે Industrial Purpose માટે જમીન ખરીદી હોય ટો તેણે S3AA હેઠળ પરવાનગી મેળવવાની રહે.
  • ખેતી/બીનખેતી પ્રિમિયમની કામગીરી

ગણોત શાખા

Downloads
[Gujarati] [162 KB]

મુખ્ય સંપર્ક

નવું શું છે ?

Whats new