નાયબ ચીટનીશ શાખા

કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવણીની તમામ પ્રકારની કામગીરી; રીવોલ્વર, પિસ્તોલ, રાઈફલ, ગન માટેના પરવાના આપવા, હથિયાર પરવાનાની તમામ કામગીરી; શાખા ઈએસટીને લગતી તેમજ લગ્ન, જન્મ, મરણ, સ્કુલ લીવીંગ તથા એફીડેવીટની કામગીરી; વિડીયો તથા સિનેમા પરવાના આપવા તથા લાયસન્સ રીન્યુ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

Branch Activities

 • To Publish Notifications u/s 37(1) & 37(3) of The Gujarat Police Act-1951 & u/s 144 of C.R.P.C.-1973
 • Functions related Memorandum
 • To appoint an Executive Magistrate & empower them.
 • Inspection of Police Station of District Area.
 • All the Functions related to Law & Order.
 • Traffic Advisory Committee.
 • To assist secured creditor in taking possession of secured asset u/s 14 of The Securitisation & Reconstruction of Finacial Assets & Enforcement of Security Interest Act-2002.
 • To publish Notifications related to Moral code of conduct during the elections.
 • Functions related Custodial Death Magistrial Inquiry.
 • Functions related to G.P.C.B. Public Hearing, O.N.G.C., Airport Enviroment Committee & Prohibition Committee.
 • Functions related to the Gujarat freedom of Religion Act-2003.
 • Functions related to the Food Safety & Standard Act-2006. Functions as a Controller of Civil Defence.
 • To give permission for takeoff & landing of Helicopter.
 • To give permission to open/close the Railway Crossing.
 • To give Police Protection.
 • Functions related to cases of GHRC & NHRC.
 • To issue the order under The prevention of Anti-Social Activities Act-1985(PASA).
 • To give N.O.C. under the Forest Right Act-2006.
 • To issue the Licence for Revolver, Pistol, Rifle & Gun & also to renew the same under the Arms Act-1959 & Rules-1962 & 2016.
 • To issue the Licence under the Explosive Act-1884.
 • To Issue the N.O.C. for petroleum Storage under the Petroleum Rules-2002.
 • To Issue the N.O.C. for L.P.G. Storage under the Gas Cylinders Rules-2004.
 • To Issue the Licence for Poison Under the Poison Act-1919.
 • Give permission for prosecution u/s 39 of Arms Act-1959.
 • Give permission for prosecution under the Explosive Substances Act-1908.
 • Verification of Character & Antecedents of new appointed Government Employees.
 • Functions related to Establishment of Branch.
 • To issue the Licence for Cyber Cafe & renew the same.
 • To give permission for Housie game.
 • To approve the Contract for Food for Prisoners of Taluka Sub-Jail.
 • Functions related to Prison Advisory Committee.
 • To Verify the Marriage, Birth, Death, School Leaving Certificates, Affidavits, Businness related Documents etc. to submit in visa process.
 • To give Opinion for the Licence under the Indain Christian Marriage Act-1872.
 • To give Opinion for Early releasing of Prisoners under C.R.P.C-433A & also Mercy Petition.
 • Functions related to withdraw the Police Cases.
 • To give opinion for prior Permission of acceptance of foreign Contribution under the Foreign Contribution (Regulation) Act-2010.
 • Functions related to Under Trial Review Committee.
 • Functions as Appeal Authority of Arms Licence for Crop Protection.
 • Functions related to the Indian Citizenship Act-1955 & also to give Citizenship to migrated Minor communities from Pakistan, Afghanistan, Bangaldesh etc.
 • To issue Licence of Video & Cinema & also to renew the same.
 • Functions related to Establishment of Assistant Public Prosecutors.
 • To issue the Mitakshara, Nativity & Nationality Certificates.
 • To give permission for Acquittal appeal u/s 378 & Revision appeal u/s 397 of C.R.P.C.

Key Contact

What's New ?

Whats new