પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, અમદાવાદ

કલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
સુભાષ બ્રીજ સર્કલ પાસે,
આર.ટી.ઓ. આશ્રમ રોડ, હ્રિદય કુંજ,
જુના વાડજ, અમદાવાદ,
ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૭

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+91 79 27561970 to 77
(Extn. 213)

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર